דלג לתוכן המרכזי

הסכם הרשאה למרכז שירות

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ בחודש _______ בשנת ____

ב י ן

מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ

מרחוב המסגר 50, תל-אביב

(להלן: "החברה")

מצד אחד 

ל ב י ן

_________________ בע"מ

ת.ז./ח.פ. _________________

ע"י המוסמכים לחתום בשמו

________________________

מרחוב ___________________

(להלן: "המוסך")

מצד שני

הואיל והחברה עוסקת בין היתר ביבוא ושיווק בישראל של רכבים מסוג/ים כמפורט בנספח א' להסכם ומוצרי תעבורה ואביזרים (להלן בהתאמה: "הרכבים" ו-"החלפים" או "מוצרי תעבורה"; יצרן/ני הרכבים יכונו יחד להלן: "היצרן");

נספח א' 

והואיל והחברה עוסקת בין היתר במתן שירותים ללקוחות העושים שימוש ברכבים (להלן: "הלקוחות");

והואיל והמוסך מצהיר כי הינו מוסך מוסמך ע"י הרשויות המוסמכות וכי יש לו את הידע, הכישורים, כוח האדם והציוד המתאימים לטיפול ותיקון הרכבים;

והואיל והמוסך מצהיר כי הוא עומד בדרישות התקן ממוסך מורשה של החברה, בין היתר, כמפורט בקריטריונים הרצ"ב כנספח ב'1 להסכם זה ובכפוף להוראותיו (להלן: "הקריטריונים");

נספח ב'1 

והואיל וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן;

על כן הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא, הנספחים וכותרות הסעיפים

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות הסעיפים הן לנוחות בלבד, ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.

2. הצהרות הצדדים

2.1. החברה מצהירה בזאת כדלקמן:

2.1.1. כי היא יבואן ישיר של הרכבים.

2.1.2. כי היא מנהלת באופן שוטף מלאי של חלפים לרכבים.

2.1.3. כי אין כל מניעה עובדתית, משפטית או אחרת להתקשרותה בהסכם זה.

2.2. המוסך מצהיר ומתחייב בזאת ביחס לכל תקופת תוקפו של הסכם זה, כדלקמן:

2.2.1. כי הוא מנהל מוסך פעיל בשם _____________ בכתובת ___________ (להלן: "שטח המוסך").

2.2.2. כי המקרקעין עליהם מתנהל המוסך הינם בבעלותו או יושכרו על ידו למשך כל תקופת ההרשאה, כמפורט בסעיף ‎8 להלן.

2.2.3. כי הוא עומד ויעמוד בקריטריונים כמפורט בנספח ב'1 להסכם זה, וכי ככל שניתנה לו ארכה לעמידה באילו מהקריטריונים, כמפורט בנספח ב'2 להסכם זה, אזי מתחייב הוא לעמוד בביצוע כל הדרוש לצורך עמידה בכלל הקריטריונים כאמור עד לתום תקופת הארכה שניתנה לו.

נספח ב'2 

המוסך מתחייב לדווח לחברה על כל חריגה מהקריטריונים, לתקן כל חריגה, בין אם התקבלה לגביה הוראה מהחברה ובין אם לאו, ולדווח לחברה על ביצוע התיקון.

למען הסר ספק מצהיר ומאשר המוסך כי ידוע לו שאין בקריטריונים ו/או בהוראות הסכם זה כדי למצות את כלל הדרוש ממנו כמוסך, ואין בהם כדי לגרוע מזכותה של החברה להעלות מעת לעת דרישות נוספות כלפי המוסך בקשר עם פעילותו כמוסך מורשה מטעמה ו/או כדי להטיל כל אחריות על החברה בקשר לפעילות המוסך על פי ו/או בהתבסס על הקריטריונים כאמור.

2.2.4. כי יש לו הון מספיק כדי לעמוד בדרישות הסכם זה לכל דבר ועניין לרבות מלאי חלפים וציוד טכני ודיאגנוסטי, מכשור, כלים, אמצעי מיחשוב וכוח אדם.

2.2.5. כי הינו בקיא בהוראות חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו-2016 וכל תקנה, צו והוראת נוהל שהוצאו ו/או יוצאו מכוחו (להלן יחד: "החוק") ובכל החובות המוטלות עליו ועל עובדיו מכוחו.

2.2.6. כי יפעל בהתאם להוראות כל דין, לרבות ובדגש על הוראות החוק, והרשויות השונות וכי מצויים בידו כל הרישיונות, ההיתרים, ההסמכות, האישורים וכל המסמכים שחובה עפ"י הדין כי יהיו בידו לצורך הפעלת המוסך, לרבות רישיונות משרד התחבורה למקצועות מכונאות אופנועים, חשמל, מרכב וצבע ואלה יהיו ברשותו משך כל תקופת ההרשאה.

2.2.7. כי הינו בעל הידע, הכישורים, ההכשרה המקצועית, הניסיון והיכולת לנהל מוסך שירות לרכבים עפ"י דרישות הסכם זה וכך יהיה משך כל תקופת ההרשאה.

2.2.8. כי ידוע לו שהחברה מוסמכת לתת למוסך מעמד של מוסך שירות לרכבים, לפקח על עמידתו בקריטריונים ובדרישות המפורטות בהסכם זה להלן ולעדכן ולהתאים את הקריטריונים ואת הדרישות הללו.

2.2.9. כי לרשותו צוות עובדים מיומן, מוסמך ובעל תודעה שירותית לביצוע העבודות והשירותים המתחייבים מהסכם זה.

2.2.10. כי בידיו היכולת והאפשרות לספק את כל השירותים שמקובל ליתן במוסך שירות ללקוחות ולרכבים, לרבות שירותי בדיקה, אבחון, טיפול, טיפול תקופתי, תיקון, אחזקה ושיפוץ ביחס לרכבים (להלן: "השירותים") וכי המוסך פתוח בימים א'-ו', למעט ימי חג רשמיים בישראל, ובשעות העבודה המפורטות בסעיף ‎4.1.15.

2.2.11. כי ככל שהוראות היצרן כוללות את שעות העבודה הנדרשות לביצוע פעולות ברכב, יהוו שעות העבודה הנ"ל כמשך הזמן המרבי לביצוע אותן פעולות. כמו כן, מתחייב המוסך לפרסם את "מחירון שעת העבודה" של המוסך באמצעות שילוט ברור וגלוי לקהל לקוחותיו.

2.2.12. כי ידוע לו, שהחברה חתמה ו/או תחתום עם חברות ביטוח ו/או כל גוף אחר על הסכמים לביצוע עבודות והתקנת חלפים ו/או תעניק ללקוחות הטבות בקשר עם ביצוע עבודות והתקנת חלפים, והוא יפעל בתיאום ובשיתוף פעולה עם החברה, בכפוף להוראות כל דין וככל שהדבר נוגע אליו, על מנת למלא אחר הוראות הסכמים אלה, ובלבד שהתיאום ושיתוף הפעולה כאמור לא יחייבו את המוסך לספק שירותים בתמורה שאינה מוסכמת עליו.

2.2.13. כי אין  כל מניעה עובדתית, משפטית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

3. ההרשאה

3.1. בהסתמך על הצהרות המוסך, כאמור לעיל, ובכפוף לעמידה בקריטריונים ולמילוי מדוייק של כל התחייבויות המוסך כאמור בהסכם זה, מעניקה בזאת החברה למוסך מעמד של "מוסך שירות" מטעמה למתן שירותים לרכבים, בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים בהסכם זה להלן, ומתירה למוסך, בהיתר מותנה כאמור, שאינו בלעדי, להציג ולפרסם עצמו כמוסך שירות מטעם החברה לטיפול ברכבים, וזאת במהלך תקופת ההרשאה, ובכפוף וכמפורט בהסכם זה.

3.2. המוסך לא יהיה רשאי להעביר לצדדים שלישיים את זכויותיו או את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או להרשות לצד שלישי כלשהו לעשות שימוש בהרשאה שקיבל מהחברה בהתאם להוראות הסכם זה לשם מתן השירותים בין במישרין ובין בעקיפין, אלא לאחר קבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.

3.3. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהרשאה שניתנה למוסך כאמור בפסקה ‎3.1 לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה ליתן למוסכים נוספים מעמד של "מוסך שירות", לפי שיקול דעתה  הבלעדי, ו/או להפעיל בעצמה מוסכים למתן השירותים לרכבים.

4. התחייבויות המוסך

במשך כל תקופת ההרשאה מתחייב המוסך כדלקמן:

4.1. ביצוע השירותים

4.1.1. המוסך יבצע את השירותים ויקיים את כל התחייבויותיו כלפי החברה לפי הוראות הסכם זה במומחיות, ביעילות, ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצון החברה והלקוחות.

4.1.2. המוסך מתחייב להתאים את מבנהו הארגוני ו/או את תהליכי עבודתו בהתאם להנחיות החברה ו/או היצרן.

4.1.3. המוסך מתחייב להעמיד לרשות לקוחותיו את כל השירותים הנחוצים ו/או שיהיו נחוצים לרכבים ולרבות בנושאים הבאים: מכונאות, חשמל, מרכב, צבע, עדכון תוכנה והתקנת אביזרים ברמת מקצועיות ושירות ללקוח בהתאם לדרישות החברה, וזאת למעט אם החברה הסכימה מראש במפורש ובכתב כי המוסך רשאי שלא ליתן שירות מסוים.

4.1.4. המוסך מתחייב לפעול בכל עניין ובכל עת כדי לשמור על השם הטוב והמוניטין של היצרן, של החברה ושל הרכבים.

4.1.5. המוסך מתחייב לפעול לשביעות רצון גבוהה של הלקוחות, ולצורך כך, לקיים מערך כולל של ניהול תהליכי עבודה ופיקוח כדי ליתן ללקוחותיו שירות ברמה גבוהה, תוך הקפדה מרבית על איכות העבודה, ועמידה בלוח הזמנים, ניהול תקין ויעיל של כל התיעוד והחשבונות בהתאם להוראות כל דין ולהבטיח כי הלקוחות יהיו שבעי רצון מהשירותים תוך שמירה והקפדה על כללי ויעדי היצרן והחברה.

4.1.6. המוסך מתחייב לא למסור רכב ללקוח אלא אם כן תקינות הפעולות שבוצעו ברכב אושרו בהתאם להוראות החוק. כמו כן, המוסך מתחייב לדווח לגורמים הרלוונטיים במשרד התחבורה על כל ליקוי בטיחותי ברכב שהובא למוסך ולא תוקן העלול לסכן את התנועה או את הבטיחות, והכל בהתאם להוראות החוק.

4.1.7. המוסך מתחייב לפרט בחשבונית הנמסרת ללקוח פירוטים שונים בהתאם לחוק. המוסך מתחייב לטפל ברכבים עפ"י הספרות המקצועית (המודפסת ו/או האלקטרונית) והוראות אחרות של היצרן, ובהתאם להנחיות השוטפות שתינתנה מעת לעת על ידי החברה ולעמוד בשגרות ו/או בתחולות הטיפולים כפי שייקבעו על ידי החברה.

4.1.8. המוסך מתחייב לקיים את הכללים המקובלים לבטיחות בעבודה ולפעול בהתאם לדין.

4.1.9. המוסך יפעל בנושאים הקשורים לשירות הלקוחות בהתאם ועל פי הנחיות ו/או הוראות החברה ו/או מי מטעמה, כפי שינתנו לו מעת לעת.

4.1.10. המוסך מתחייב לפעול בכל הנושאים הקשורים לבדיקת שביעות רצון הלקוחות בהתאם להנחיות החברה ו/או היצרן, ו/או מי מטעמם, כפי שיינתנו לו מעת לעת, ובכלל זה לבצע ולתעד שיחות משוב ללקוחות. בתוך כך מתחייב המוסך, בין היתר, לבצע פעולות לתיקון הדרוש תיקון כעולה מתוצאות הסקרים וכן לבצע כל הדרוש לצורך עמידה ביעדים שיוגדרו למוסך כתוצאה מתוצאות סקרים אלה.

4.1.11. המוסך מתחייב לערוך תכנית עבודה שנתית כפי הנחיות החברה שינתנו מעת לעת ולעמוד ביעדים שייקבעו בה, כפי שיאושרו על ידי החברה.

4.1.12. בשירות שכרוך בביצוע עבודות חוץ, מתחייב המוסך כי את עבודות החוץ יבצעו אך ורק קבלני משנה מיומנים ואמינים בעלי כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות על פי דין, וזאת מבלי לפגוע באחריותו הבלעדית של המוסך לעבודות אלה ומבלי להטיל על החברה חובה כלשהי, לרבות בדיקת קבלן המשנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרים בהם יבוצעו עבודות חוץ לצורך ביצוע תיקונים שהינם באחריות החברה במסגרת תקופת האחריות, תהא החברה רשאית להורות למוסך לחדול מלעבוד עם קבלן משנה כאמור, על-פי שיקול-דעתה, והמוסך יהיה מחויב לכבד הוראה זו. כמו-כן, המוסך יהיה אחראי לדאוג לכך שבביצוע עבודות החוץ יעשו קבלני המשנה שימוש אך ורק במוצרי תעבורה המתאימים לדגמי הרכבים ובאיכות גבוהה  ובהתאם לאמור בסעיף ‎4.2.2, וכן הוא ידאג לכך שבכל המקרים בהם המוסך מחוייב לעשות שימוש במוצרי תעבורה מקוריים, יעשו גם קבלני המשנה שימוש במוצרי תעבורה מקוריים.

4.1.13. המוסך מתחייב לנהוג בכל הפונים אליו בהגינות ובמקצועיות, לדווח לחברה ללא דיחוי על כל אירוע חריג או תקלה ביחסים שבינו ובין לקוח כלשהו, ולייצג את החברה באופן הולם ביחסו כלפי בעלי הרכבים ולקוחות. כמו כן, המוסך מתחייב שלא לסרב סירוב בלתי סביר לתת שירות ללקוח, ובכלל זה לא לסרב לספק שירותי תחזוקה לרכבים מתוצר היצרן.

4.1.14. המוסך, עובדיו וכל מי מטעמו, ישמרו בסודיות מוחלטת כל מידע, תכנית, חומר, מסמך ונתון, לרבות מידע על שיטות עבודה ומידע עסקי, שנמסרו ו/או שימסרו להם ו/או לידיעתם במסגרת הסכם זה, בקשר לחברה ו/או ליצרן הרכבים ו/או לגופים הקשורים עימם (להלן: "המידע"), והם לא ימסרו כל מידע כאמור, לשום גורם שלישי שהוא, בין במהלך תקופת ההרשאה ובין לאחריה, ללא הגבלת זמן, למעט אם וככל שנדרשת העברת המידע לצורך ביצוע התחייבויות המוסך לפי הסכם זה, ובלבד שניתן לכך אישור החברה מראש ובכתב ושהצד השלישי התחייב בהתחייבויות זהות לסודיות.

4.1.15. המוסך מתחייב לכך כי שעות פעילות המוסך תהיינה כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת, ובכל מקרה לא פחות מהאמור להלן:

ימים א' – ה' – 9 שעות בטווח השעות 07:00 ל- 17:00.

יום ו' וערבי חג – 5 שעות בטווח השעות 07:00 ל- 13:00.

4.1.16. בכפוף להוראת כל דין, המוסך מתחייב להעביר לחברה דיווחים שוטפים, לרבות בהתאם לדרישתה מעת לעת, בין היתר בנוגע ל"רכב עומד" בתום יום פעילות, פרטים אודות תיקונים חוזרים והסיבות לכך וכיו"ב.

4.2. חלפים

4.2.1. החברה ו/או ספק חלפים של החברה יספקו למוסך חלפים במחיר המופיע במחירון החלפים של החברה כפי שזה יהיה בתוקף מפעם לפעם (להלן: "המחירון") ובהנחה בשיעור שיקבע מפעם לפעם ע"י החברה. למען הסר ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית לשנות את שיעור ההנחה מעת לעת.

4.2.2.המוסך מתחייב לעשות שימוש אך ורק במוצרי תעבורה המתאימים לדגמי הרכבים ושהינם באיכות גבוהה והעומדים בדרישות החוק.

החברה תהא רשאית להודיע למוסך בכתב על מוצרי תעבורה אשר אינם מתאימים לדגמי הרכבים או שאינם באיכות גבוהה, וכן תהא רשאית לעדכן מעת לעת את רשימת המוצרים שאינם מתאימים לדגמי הרכבים או שאינם באיכות גבוהה, והמוסך מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר אשר ניתנה לגביו הודעה כאמור על-ידי החברה.

אין בהעדר הודעה כאמור על מוצר תעבורה כלשהו כי אינו מתאים או כי אינו באיכות גבוהה או באי הכללתו של מוצר כלשהו ברשימת מוצרים שאינם מתאימים או שאינם באיכות גבוהה משום אישור של החברה או אמירה שלה כי אותו מוצר תעבורה מתאים לדגמי הרכבים או כי איכותו גבוהה.

4.2.3. המוסך יודיע לחברה בכתב על מוצר תעבורה, שלפי מיטב הבנתו של המוסך, אינו מתאים לרכב או כי אינו באיכות גבוהה וכן יודיע על כל ליקוי בטיחותי במוצר תעבורה.

4.2.4. בכל אחד מן המקרים הבאים יעשה המוסך שימוש במוצרי תעבורה כפי הנחיית החברה ואשר ירכשו אך ורק מן החברה:

4.2.4.1.כאשר המוסך מעניק שירות לרכב בו החברה או היצרן נושאים ב- 90% או יותר מהתשלום עבור השירות.

4.2.4.2 .כאשר החברה מעניקה אחריות למוצר תעבורה, בתנאי שהחברה או מי מטעמה נושא במלוא התשלום בגין מוצר תעבורה זה.

4.2.4.3. כאשר המוסך מעניק שירות לרכב במסגרת הזמנה מטעם החברה לבעלי רכב מדגם מסוים שבו נתגלו תקלות בטיחות סדרתיות להגיע למוסכי השירות שלה לשם תיקונם של תקלות אלה (Recall), כאשר החברה נושאת במלוא התשלום בגין שירות זה.

4.2.5. במקרים שאינם מנויים בסעיף ‎4.2.4 ואם וככל שהמוסך מבקש לבצע תיקון או טיפול תוך שימוש במוצר תעבורה חליפי, מתחייב המוסך להודיע ללקוח מפורשות, טרם ביצוע התיקון או הטיפול לפי העניין, כי הוא רשאי לבחור בין מוצר תעבורה מקורי לבין מוצר תעבורה חליפי כהגדרתם בחוק. במקרה בו בחר הלקוח לעשות שימוש במוצר חליפי כאמור, יציין המוסך בחשבונית שתונפק לבעל הרכב כי נעשה שימוש במוצר תעבורה חליפי.

4.2.6. אם בחר הלקוח כי ייעשה שימוש במוצר תעבורה, אשר אינו מסופק על ידי החברה, יבהיר המוסך ללקוח באופן ברור ומבלי שתהא בכך הטעיה, כי המוצר שבחר אינו באחריות החברה וכי האחריות למוצר התעבורה הינה של הספק ממנו נרכש מוצר התעבורה. כן יבהיר המוסך ללקוח, כי התקנת מוצר תעבורה כאמור, על אף שאינו באחריות החברה, לא תשלול כשלעצמה את אחריות החברה לרכב, ככל שאחריות כזו בתוקף ובהתאם ובכפוף לתנאיה ובכפוף לכך שמוצר התעבורה מתאים לרכב והינו באיכות גבוהה. למען הסר ספק, אין באמור בס"ק זה  כדי לגרוע מהוראות ס"ק ‎4.2.2 לעיל.

4.2.7. המוסך מתחייב להעביר לחברה, עם קבלת דרישת החברה, פרט מידע כלשהו הנדרש לה לגבי מוצרי תעבורה אותם רכש המוסך מהחברה, כאשר המידע האמור נדרש לצורך בירור תביעות נגד החברה בקשר לאחריות לרכב ו/או לצורך טיפול בלקוח מסוים הפונה לחברה לבירור בקשר לשירותים שקיבל במוסך. בנוסף יעביר המוסך לחברה, לפי דרישתה, מידע בדבר מוצרי תעבורה שנרכשו מהחברה בהם נעשה שימוש במתן שירות ו/או תיקון שבוצע על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, בתמורה או חינם, בקשר לרכב ו/או לקוח כלשהם, וכן מידע בדבר כמות כוללת של מוצרי תעבורה המצויים בידי המוסך.

4.2.8. לשם הבטחת פעילות סדירה ויעילה של המוסך וכדי לאפשר רמת שירות גבוהה, מתחייב המוסך להחזיק רמת מלאי מינימאלית של מוצרי תעבורה העומדים המתאימים לרכבים ובאיכות גבוהה בכמויות כפי שיימסרו לו מעת לעת על ידי החברה, וזאת בהתאם להיקף הפעילות של המוסך.

4.2.9. המוסך מתחייב שלא לבצע כל שינוי במוצר תעבורה ו/או להוסיף למוצר תעבורה כל תוספת  בניגוד להוראות יצרן הרכב.

4.2.10. המוסך יחזיק את החלפים במקום אחסון מתאים בשטח המוסך, בהתאם להנחיות החברה.

4.2.11. החברה תעביר למוסך מעת לעת ולפי שיקול דעתה רשימה מוצעת של מחירים מרביים לשירותים.

החברה תודיע למוסך, על פי שיקול דעתה, מהו המחיר המרבי שרשאי המוסך לגבות ממנה בגין שירות הניתן על ידו במקרים המנויים בסעיף ‎4.2.4 לעיל.

4.2.12. המוסך מתחייב לאפשר פריקת וקבלת משלוחי חלפים עבורו מהחברה במהלך כל שעות פעילות המוסך, כמפורט בסעיף ‎4.1.15 לעיל, ובפיקוח נציג המוסך, ובכל מקרה יישא המוסך באחריות לחלפים שיסופקו לו על ידי החברה מייד עם פריקתם בשטחו. החברה תהיה רשאית לחייב את המוסך להקצות יחידת אחסון ייעודית לחלפים אליה יסופקו חלפים לאחר שעות פעילות המוסך.

4.3. פרסום, סימון וזיהוי

4.3.1. המוסך מתחייב לדאוג לכך שסימני הזיהוי של היצרן (שם וסמל), כפי שיועברו למוסך על ידי החברה מעת לעת, יופיעו על גבי שילוט המוסך ועל גבי כל המסמכים והטפסים שבשימושו השוטף, כגון הזמנות עבודה, חשבונות, חשבוניות, פירוטי עבודה, קבלות וכל מסמך אחר אשר נעשה בו שימוש לשם ביצוע השירותים (להלן: "הטפסים"), בהתאם להוראות שינתנו ע"י החברה.

שם וסמל היצרן נכון למועד חתימת הסכם זה מצורפים כנספח ג' להסכם זה.

נספח ג'

המוסך מתחייב כי לא יעשה על ידו כל שימוש בשם ו/או בסמל החברה ו/או היצרן שלא בהתאם להוראות החברה, ולאחר קבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

4.3.2. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמוסך להעביר לחברה כל פרסום שבוצע ו/או צפוי להיות מבוצע על ידו ולהסביר את אופן הפרסום (כגון, עיתון או תחנת רדיו מקומית, פליירים) ומועדו. אם לא ניתן להעביר לחברה את הפרסום עצמו (שלטים), אזי יעביר המוסך לחברה תחליף קרוב ככל הניתן ממנו ניתן ללמוד את תוכן הפרסום. בכל מקרה בו תסבור החברה, לפי שיקול דעתה, כי פעולה שיווקית מסוימת אינה ראויה, המוסך יחדל ו/או יימנע מביצועה.

4.4. פיקוח

4.4.1. החברה ומי מטעמה יהיו רשאים לבקר במוסך בכל עת, באופן גלוי או באופן סמוי לפי שיקול דעתה של החברה, כדי לבדוק עמידת המוסך בתנאי הסכם זה ובקריטריונים, לרבות דרך עבודתו, עובדיו, ציודו, יחס ללקוחות, ומלאי מוצרי התעבורה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

המוסך יאפשר לחברה ומי מטעמה לבקר במוסך ולבצע את הבדיקות הנדרשות בכל עת וישתף פעולה באופן מלא עם החברה ומי מטעמה בביצוען.

4.4.2. המוסך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא, לקחת חלק ולסייע במבדקים תקופתיים שונים, חיצוניים ו/או פנימיים, שיבוצעו מטעם החברה ו/או היצרן, על חשבונו.

המוסך מתחייב לפעול לשיפור הדרוש בהתאם להנחיות החברה ו/או היצרן לנוכח תוצאות המבדקים, ולתיקון והשלמת הפערים ו/או הליקויים, ככל שיתגלו במבדקים כאמור בתוך מסגרת הזמנים שתקבע לכך על ידי החברה וזאת מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה.

4.4.3. החברה תהא רשאית, על-פי שיקול-דעתה, לבקש ולקבל מהמוסך, אישור רואה-חשבון לעניין דוחות המע"מ החודשיים של המוסך.

4.5. תשתית וציוד

4.5.1. המוסך מתחייב כי החזות החיצונית של המוסך והכניסה אליו לרבות מבחינת ניקיון, בטיחות, נוחות, חיפוי קירותיו וריצפתו, צביעת המוסך ושילוט יתוכננו וייבנו בתיאום עם החברה ובהתאם להנחיותיה כפי שינתנו מעת לעת. כמו כן, קביעת תכנית אחזקה למבנה המוסך ולציוד תיעשה בתיאום עם החברה.

המוסך מתחייב להעמיד בשטחו לנוחות הלקוחות אמצעי נוחות שונים ובכללם אזורי קבלה, חדר המתנה ושירותי נכים ממוזגים ואזורי חניה, אשר יתוחזקו ברמה משביעת רצון ובהתאם להנחיות החברה.

המוסך מאשר לחברה להעמיד בשטחו עמדת תצוגה לחלפים הנמכרים על ידה.

4.5.2. המוסך ירכוש על חשבונו כל ציוד ו/או חומרה ו/או תוכנות ו/או אביזרים שיידרשו להפעלת מערכת מחשב במוסך בהתאם לקריטריונים שיוצגו לו על ידי החברה מעת לעת. המוסך לא יפעיל את מערכת המחשב במוסך אלא לאחר שקיבל אישור בכתב מהחברה על התאמתה לקריטריונים שנדרשו על ידה.

4.5.3. המוסך מתחייב להגן על המידע המצוי במערכת המחשב שברשותו ובגישה אליה, לרבות שמירת סיסמאות במיקום מוגן וניהול מעקב רשום לגבי בעלי הגישה למערכת מטעמו, כל זאת, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים), תשמ"ו – 1986 (להלן יחד: "חוקי מאגרי מידע").

4.5.4. המוסך מתחייב לתעד במערכות תיעוד שירות לפי הנחיית החברה, בתמורה המפורטת בסעיף ‎11 להלן (להלן: "מערכת התיעוד") כל אירוע שעניינו מתן שירות ללקוחות, לקיים מעקב אחר טיפול באירועים כאמור ובמידת הצורך לקבל הנחיות מהחברה ולפעול על פיהן. המוסך מאשר כי ידוע לו שייתכן ומערכת התיעוד תעודכן מעת לעת, והוא מתחייב לשתף פעולה עם החברה ולנהוג בהתאם להנחיותיה ולבצע את כל הדרוש מצידו על מנת לעמוד בהוראות החברה בקשר עם תיעוד השירות.

המוסך מתחייב להזין במערכת התיעוד את הנתונים שיידרשו על ידי החברה הנוגעים לכל שירות ותיקון המבוצע על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר לרכב ו/או לקוח כלשהם. בין היתר, מתחייב המוסך להזין באופן שוטף למערכת התיעוד פרטים מלאים ומדויקים, הידועים בשם הכולל "complaint, cause, correction" בקשר לכל שירות ו/או תיקון כאמור, ובכלל זה יזין פרטים מלאים ומדויקים אלה: פרטי הלקוח ורכבו, מהות התלונה בגינה ניתן השירות ו/או התיקון; מקור התקלה המתוקנת; וסוג השירות ו/או התיקון (כל הנ"ל להלן: "המידע הנדרש").

ידוע למוסך כי כל מידע בקשר למוסך ופעילותו, המועבר על ידו למערכת התיעוד חשוף בפני נותני השירות, התחזוקה והתיקון של מערכת התיעוד וידוע לו, והוא מסכים, כי מידע המצוי במערכת התיעוד יועבר לחברה לפי דרישתה, בכפוף לכל דין.

המוסך מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים מראש לכך, כי כל לקוח אשר פרטיו יעודכנו במערכת המחשוב העומדת לרשות המוסך, יכללו במאגר הלקוחות של החברה, וכי ביחסים בין המוסך לחברה, החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע כאמור, לרבות בדרך של פניה ישירה ללקוח, בכפוף להוראות כל דין וזאת גם לאחר סיום תוקפו של הסכם זה ובלבד שלא יהיה בפנייה זו כדי לשווק, במהלך תקופת ההרשאה, שירותים המתחרים עם השירותים הניתנים על ידי המוסך.

המוסך מתחייב להחתים כל לקוח אשר פרטיו יעודכנו במערכת המחשוב העומדת לרשות המוסך על הנוסח המצ"ב כנספח ד' להסכם זה.

נספח ד' 

המוסך מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים מראש לכך, כי מידע אודות עובדיו ייאסף, יישמר ויעובד במאגרי המידע של מאיר למטרות תפעוליות וביניהן הערכות עובדים, צרכים סטטיסטיים ושמירה על קשר. המידע עשוי להיות מועבר לגורמים שונים במאיר וכן לספקים של מאיר, כגון יצרני רכב, אשר יכולים להיות מצויים בחו"ל.

המוסך מתחייב להחתים כל עובד אשר פרטיו יעודכנו במערכות המידע של מאיר על הנוסח המצ"ב כנספח ד'1 להסכם זה.

נספח ד'1 

המוסך רשאי להעביר למערכת התיעוד, לפי שיקול דעתו, מידע נוסף על המידע הנדרש ולעשות במערכת התיעוד שימוש לצרכי תפעול המוסך, בכפוף לכל דין, והחברה לא תקבל ממערכת התיעוד מידע נוסף זה, אלא בכפוף לכל דין.

החברה מתחייבת כי כל המידע הנדרש וכל מידע נוסף שיועבר על ידי המוסך למערכת התיעוד יהיה חשוף רק בפני נותני השירות, התחזוקה והתיקון של מערכת התיעוד וכי פרטי מידע יועברו ממערכת התיעוד למוסכי שירות אחרים של הרכבים ולגורמים בחברה אך ורק בכפוף לדין ובמגבלותיו.

המוסך מאשר כי ידוע לו וכי הוא מסכים מראש לכך, כי השימוש במערכת התיעוד יעשה אך ורק לצורך מתן שרות ללקוחות המבקרים ו/או פונים למוסך, וכי המוסך מתחייב שלא לעשות כל שימוש במערכת התיעוד ו/או במאגר הלקוחות של החברה לכל מטרה שהיא שלא באישור החברה בכתב, לרבות לצורך עיבוד המידע ו/או כל פעולה אחרת ולרבות לצורך איתור פרטי לקוחות אחרים שלא ביקרו ו/או פנו למוסך, אלא אם קיבל לכך אישור מראש מהחברה בכתב ובכפוף לכל דין.

המוסך יהא אחראי ויוודא כי כל עובד שלו ישמור על סודיות ולא יגלה כל מידע שהגיע אליו בתוקף תפקידו, אלא לצורך ביצוע עבודתו, וכי כל שימוש מטעמו בפרטי הלקוחות מתוך מערכת המיחשוב העומדת לרשות המוסך, ככל שייעשה, ייעשה בכפוף להוראות כל דין ובכלל זה הוראות חוק ה"ספאם" וחוקי מאגרי מידע.

אין ולא תהיינה למוסך כל זכויות קניין במערכת התיעוד. המוסך ישא בעלויות אחזקה ושימוש בקו התקשורת למערכת התיעוד.

המוסך יוודא כי יהיו במוסך אנשי מקצוע שיוכלו להפעיל את מערכת המחשב במוסך.

4.5.5. המוסך מתחייב להחזיק ברשותו ספרות מקצועית, ספרי חלפים, גישה לקטלוגים ומערכות מידע, מודפסים ו/או אלקטרוניים, וכן כלים ייעודיים ומכשירי דיאגנוסטיקה, על פי דרישות משרד התחבורה והחברה ולשאת בתשלומים הכרוכים בכך.

4.5.6. המוסך מתחייב להצטייד ולהחזיק באופן קבוע ציוד, מכשור וציוד חובה תקינים לרבות כלי עבודה אישיים לעובדים בהתאם להנחיות החברה.

4.6. כוח אדם

4.6.1. המוסך מתחייב להעסיק מנהל מקצועי וממלא מקום למנהל המקצועי בהתאם לדרישות החוק אשר יהיו נוכחים במוסך בכל שעות פעילות המוסך. כמו כן, המוסך מתחייב להעסיק אנשים בתפקידים לפי דרישת החוק ולפי שיוגדר לו על ידי החברה, כאשר לכל תפקיד כאמור ימונו אנשים מיומנים מבחינה מקצועית ולאחר שעמדו בדרישות ו/או בחינות החברה, ככל שיידרשו, ובמספר הנדרש על ידי החברה.

המוסך יוודא כי יהיו במוסך עובדים מיומנים ובעלי יכולת מקצועית לתפעול הציוד המצוי במוסך (לרבות מערכות ממוחשבות) ולקריאה, הבנה וישום של הנחיות יצרן הרכבים, לרבות אלה הכתובות בשפה האנגלית. כמו כן, המוסך יוודא כי יהיו במוסך עובדים מיומנים ובעלי ההכשרה וההסמכות הנדרשות שייועדו לתפקידם במבנה ארגוני של המוסך בהתאם להנחיות החברה ו/או היצרן, בעלי ניסיון ויכולת מקצועית למתן שרות איכותי ללקוחות, ובכלל זה מנהל המוסך, אחראי קשרי לקוחות, אחראי טכני, יועצי שרות וכדומה שעברו הכשרה מתאימה גם בכל הנוגע למתן שירות ללקוחות ולרכבים וכי עובדים אלה יהיו מעודכנים בכל עת בכל הידע הטכני הדרוש לצורך עבודתם.

4.6.2. המוסך מתחייב לשלוח את עובדיו, על פי הזמנת החברה למפגשים ו/או השתלמויות ו/או הדרכות (פרונטאליות ו/או מקוונות) שיערכו מזמן לזמן ע"י החברה ולשלם תמורת השתתפות עובדיו ככל שיידרש על ידי החברה מעת לעת. בנוסף, ובהתאם להנחיות החברה, יקים המוסך על חשבונו עמדות מחשב מתאימות בשטח משרדי המוסך על מנת שעובדיו יוכלו לקחת חלק בהדרכות מקוונות.

4.7. תיקון רכבים במסגרת אחריות החברה ובמסגרת תקלת בטיחות סדרתית

4.7.1. המוסך מתחייב להעניק שירות איכותי ללקוחות, לקבל לתיקון ולבצע טיפול בכל רכב מתוצרת היצרן במסגרת אחריות החברה והיצרן ו/או במסגרת טיפול בתקלת בטיחות סדרתית (recall), המגיע אליו לטיפול בתקופת האחריות ו/או לצורך טיפול בתקלת בטיחות סדרתית, לפי העניין, ללא תשלום כלשהו מצד הלקוח. להסרת ספק מובהר כי האמור יחול גם ביחס לרכבים מתוצרת היצרן שלא יובאו לישראל על ידי החברה.

4.7.2. תיקון רכבים במסגרת האחריות ו/או במסגרת טיפול בתקלת בטיחות סדרתית יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהחברה או בהתאם להנחיות החברה כפי שינתנו מעת לעת.

4.7.3. המוסך יבצע ברכבים בדיקות דיאגנוסטיות לפי הנחיות החברה מעת לעת.

4.7.4. המוסך מתחייב לבצע במערכת התיעוד רישום מסודר של עבודות שבוצעו על ידו ברכבים.

4.7.5. המוסך ישמור ברשותו מוצרי תעבורה, חומרי עזר, כלי עזר ואביזריםואביזריםף, חומרי עזר וכלי עזרה רשאית לבקש לידיה ממערכת המחשוב מידע בהתאם לקובע ודעת מזיוות הצמודות למניותוכש הזכות באותם אשר הוחלפו במסגרת אחריות הרכב ו/או החלק כאמור ו/או במסגרת טיפול בתקלת בטיחות סדרתית ו/או במקרים נוספים כפי הגדרת החברה. מוצרי התעבורה המוחלפים יאוחסנו במקום נעול, בצורה מסודרת ובנפרד ממוצרי תעבורה תקינים, על פי דרישות החברה כפי שתינתנה מעת לעת. מוצרי תעבורה אשר החברה נשאה בשיעור הגבוה מ-90% מעלות החלפתם הינם בבעלות החברה והמוסך מתחייב להעבירם לרשות החברה או להשמידם בהתאם לנוהלים, כפי שיקבעו ע"י החברה מעת לעת.

4.7.6. סכום התמורה בגין שירות לרכבים במקרים המנויים בסעיף ‎4.7 לא יעלה על המחיר שייקבע על ידי החברה. התשלום האמור ישולם למוסך בתנאי אשראי כפי שיוסכמו בין החברה למוסך מעת לעת, כנגד קבלת חשבונית מס ערוכה כדין מהמוסך ובכפוף לכך שביצוע התשלום אושר ע"י החברה.

5. בלעדיות והעברת זכויות

5.1. במהלך תקופת ההרשאה לא יתקשר המוסך עם יבואן אופנועים לצורך מתן שירות בשטח המוסך לכלי רכב שאינם נמנים על הרכבים זולת אם הקים בשטח המוסך, מוסך למתן שירות לכלי רכב כאמור שאינם נמנים על הרכבים (להלן בסעיף זה: "כלי הרכב האחרים") ושמר על חציצה פיזית ברורה בין שטחים שהוקצו למתן שירותים לרכבים ובעליהם, לבין שטחים שהוקצו למתן שירות לכלי הרכב האחרים ובעליהם וכי לשטחים שהוקצו למתן שירות לכלי הרכב האחרים ובעליהם, תהיה כניסה נפרדת מן הכניסה המוקצית לרכבים וכי אזורי הקבלה וההמתנה לבעלי הרכבים יהיו נפרדים מאזורי הקבלה וההמתנה לבעלי הרכבים האחרים. "בעלי רכבים" לצורך סעיף זה – בעלים בפועל ו/או מי שנחזה לבעלים ו/או מי שעושה שמוש ברכבים ו/או מי מטעמם.

אם מבקש המוסך לפתוח מוסך שירות נוסף בשטח המוסך כאמור, יודיע על כך לחברה בכתב 180 ימי עסקים לפחות לפני המועד בו הוא מתכוון לפתוח את המוסך האמור, יציג בפני החברה את תוכניותיו ויוכיח לחברה לשביעות רצונה כי אין בתוכניותיו כדי לגרום לפגיעה כלשהי במתן השירותים הניתנים לרכבים, בלקוחות או בחברה, וכי אין בהם כדי לגרוע מעמידתו בקריטריונים. המוסך ישנה את תוכניותיו ככל שיידרש על ידי החברה מנימוקים ענייניים כדי למנוע פגיעה בשירותים, בלקוחות ובחברה, ויכניס בתכניות כל שינוי שיידרש על מנת לעמוד בקריטריונים.  המוסך יפעל על פי הוראות והנחיות החברה כפי שיינתנו מעת לעת ושיבטיחו שמירת רמת השירותים הניתנים לרכבים ומניעת פגיעה בלקוחות ובחברה בשל פתיחת מוסך שירות נוסף.

מבלי לגרוע מזכויותיה על פי הסכם זה, רשאית החברה לבטל לאלתר הסכם זה אם יפתח המוסך או ינהל מוסך שירות נוסף בניגוד להוראות סעיף ‎5.1 זה.

5.2. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או לשעבד את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי הסכם זה לאחרים, ובלבד שזכויות המוסך לפי הסכם זה לא תפגענה.

5.3.  במקרה שהמוסך הינו חברה, הוא מתחייב שהשליטה בו תהיה בידי מר ___________ ומר __________. לצורך פסקה זו ופסקה ‎5.4 להלן: "שליטה" פירושה הבעלות, במישרין או בעקיפין ביותר מ-75% מהון המניות ומזכויות ההצבעה במוסך ביחד עם הזכות למנות את מרבית הדירקטורים בדירקטוריון המוסך.

5.4. במקרה שהמוסך הוא יחיד והוא יאגד חברה רשומה (להלן: "התאגיד"), הוא יהיה רשאי, בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב, להעביר לאותו תאגיד את זכויותיו וחובותיו לפי הסכם זה, בתנאים הבאים:

5.4.1. המוסך יהיה בעל השליטה בתאגיד;

5.4.2. המוסך יתחייב שהשליטה בתאגיד תישאר בידיו כל תקופת הסכם זה;

5.4.3. המוסך יישאר אחראי באופן אישי כלפי החברה לביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה והוא יהיה ערב לתאגיד בתנאים ובנוסח שיקבעו ע"י יועציה המשפטיים של החברה.

6. אחריות ושיפוי

6.1. המוסך ישא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפסד, הוצאה, חבות, נזק, אבדן ו/או פגיעה ו/או קלקול שיגרמו לגוף ו/או לרכוש, במישרין או בעקיפין, על ידו ו/או בקשר עם התנהגותו ו/או מחדליו שלו ו/או של עובדיו ו/או סוכניו ו/או של אנשים אחרים המצויים בשליטתו ו/או בפיקוחו בכוח או בפועל (להלן: "הנזק").

6.2. במקרה שהחברה תתבע או תאלץ לשלם סכום כלשהו בקשר ו/או בגין מעשה או מחדל כלשהו של המוסך בקשר עם ביצוע השירותים ו/או בגין הנזק כהגדרתו, מתחייב המוסך לפצות ולשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה על כל הנזקים, ההפסדים או ההוצאות שיגרמו לה עקב כך, ובלבד שהחברה הודיעה למוסך על קיומה של התביעה או הדרישה כאמור ונתנה לו אפשרות סבירה להתגונן בפניהן. כמו כן, המוסך מתחייב להחזיר ולשלם לחברה כל סכום שהיא תשלם כאמור מיד עם דרישה ראשונה, בצירוף ריבית בנקאית בשיעור המקובל בגין משיכות יתר חריגות בבנק לאומי לישראל בע"מ באותו מועד, החל מיום ביצוע התשלום ע"י החברה ועד להשבתו בפועל לחברה ע"י המוסך.

6.3. המוסך ידווח לחברה ללא דיחוי על כל תלונה או הליך משפטי מכל סוג שהוא שיופנה כלפיו בגין או עקב שירות לרכבים או כל עניין אחר אשר עלול להיות קשור או להשפיע במישרין או בעקיפין על החברה ו/או על היצרן, ויעביר לחברה, מיד עם קבלתם, העתקים מכל מסמך שיתקבל ביחס לאמור לעיל.

6.4. המוסך לא יתחייב כלפי לקוחותיו ולא יקבל על עצמו כל אחריות כלפיהם בשם החברה, אלא אם כן הדבר אושר מראש ובכתב ע"י החברה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המוסך ו/או כלפי הלקוחות בקשר עם כל מצג, הבטחה או התחייבות, שנעשו ע"י המוסך, בין אם המוסך התיימר לפעול בשם החברה ובין אם לאו, אלא אם כן אושרו מראש, במפורש ובכתב, ע"י החברה, כאמור לעיל. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, מתחייב המוסך לשפות את החברה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שנגרמו לה בקשר עם מצג, הבטחה, התחייבות או אחריות שניתנו או נעשו על ידו ללא אישור החברה מראש ובכתב.

6.5. החברה ו/או היצרן לא ישאו בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק מכל סוג או סיבה שייגרמו למוסך ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמם בקשר עם ביצוע הסכם זה ו/או כתוצאה מביצועו.

6.6. מבלי לגרוע מן האמור, המוסך יהיה אחראי כלפי החברה לכל פגם ברכב שיווצר ו/או לכל נזק שיגרם לחברה ו/או ללקוח עקב ביצוע עבודה ו/או התקנה של מוצר תעבורה שאינו מתאים לרכב או באיכות שאינה גבוהה ו/או פגם ברכב שיווצר בגין שירות לרכב שניתן תוך חריגה כלשהי מההוראות הכלל-עולמיות או האזוריות של היצרן ו/או בגין טיפול לא מקצועי ברכב. המוסך יפצה ו/או ישפה את החברה על פי דרישתה הראשונה בגין כל נזק, הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לחברה ו/או ללקוח בגין פגמים שנוצרו או נגרמו בנסיבות האמורות בסעיף זה.

7. ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות המוסך על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על המוסך הן אלו המפורטות בנספח הביטוח המצורף להסכם כנספח ה' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

8. תקופת ההרשאה וסיומה

8.1. תקופת הסכם זה אינה מוגבלת בזמן ("תקופת ההרשאה"). עם זאת מוסכם, כי לאחר תום 12 חודשים ממועד חתימת הסכם זה רשאי כל צד להסכם לבטלו בהודעה בכתב לצד האחר בת 90 (תשעים) יום לפחות לפני המועד שיהיה נקוב בהודעה לסיום ההסכם ("מועד הסיום").

למען הסר ספק מובהר בזה, כי בכפוף לאמור ברישא של סעיף ‎8.1 זה לעיל, החברה רשאית לבטל הסכם זה ולהביאו לידי סיום לגבי חלק מן הרכבים (לרבות לגבי דגם מסוים של רכב או סוג רכב) בקשר אליהם נחתם הסכם זה ולהשאיר הסכם זה בתוקפו לגבי רכבים אחרים לגביהם ימשיך הסכם זה לחול על פי תנאיו.

הצדדים מצהירים בזה כי פרק זמן בן 90 (תשעים) יום כאמור ייחשב סביר להודעה על בטול הסכם זה ולמוסך לא תהיה כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההתקשרות כאמור, לרבות לא בגין מוניטין, יצירת שוק, הפסדי רווחים וכל טענה לזכות אחרת.

8.2. במועד הסיום מתחייב המוסך להפסיק לאלתר להציג את עצמו בדרך כלשהי כמוסך שירות של החברה, יפסיק לעשות שימוש ויסיר כל סימן זיהוי, שילוט או פרסום השייכים לחברה או שלחברה זכות ו/או רשות שימוש בהם ו/או שהחברה משתמשת בהם ו/או המציגים אותו כמוסך שירות, וכן יסיר כל שם ו/או סימן מסחרי כלשהו של החברה ו/או הרכבים ו/או היצרן. לא עשה כן המוסך, רשאית החברה לעשות זאת במקומו ועל חשבונו של המוסך.

8.3. המוסך מתחייב להחזיר לחברה עד מועד הסיום את כל המסמכים, התוכנות, החומר המקצועי, וכל אמצעי הפרסום ו/או הזיהוי שקיבל מהחברה ו/או היצרן בהשאלה לצורך ביצועו של הסכם זה, מלבד חומר כאמור שהתבלה בלאי סביר במשך הזמן עד שאין לעשות בו כל שימוש או שלא נשאר בידי המוסך.

8.4. המוסך מתחייב להחזיר לחברה בתום תקופת ההרשאה את כל הציוד, כלי העבודה, מכשירי האבחון וכל ציוד ו/או מכשור אחרים שסופקו למוסך בשכירות או בהשאלה ע"י החברה, ככל שסופקו, לצורך ביצועו של הסכם זה.

8.5.  למוסך לא תהיינה כל זכויות ו/או תביעות בקשר לשמות הרכבים ו/או סימנים מסחריים כלשהם של היצרן ו/או החברה  – לא במהלך תקופת הסכם זה ולא לאחריה.

8.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎8 זה לעיל, ומבלי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד אחר ו/או כל זכות אחרת העומדים לה, עפ"י הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, תהיה החברה זכאית בכל עת להפסיק את ההרשאה שניתנה למוסך לאלתר ובהודעה בכתב למוסך, וזאת בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

8.6.1. המוסך הפר או לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיפים הסכם זה המופנות אליו ולא תיקן ההפרה תוך 30 ימים ממועד דרישה בכתב של החברה;

8.6.2. המוסך אינו עומד באחד או יותר מן הקריטריונים או נהלי העבודה שהוגדו על ידי החברה, ולא תיקן את מחדלו תוך 30 ימים ממועד דרישה בכתב של החברה;

8.6.3. המוסך לא שילם לחברה במועד סכום כלשהו שהיה עליו לשלם לה ולא פרע את החוב בתוך 30 ימים ממועד הדרישה בכתב. במקרה כאמור ביטול ההסכם יהיה בהתראה של 15 ימים בכתב ומראש;

8.6.4. הוגשה נגד המוסך, או שהוא בעצמו הגיש, בקשה להכריזו כפושט רגל, ואם המוסך הוא תאגיד – מונה לו כונס נכסים ו/או נאמן בהקפאת הליכים ו/או מפרק זמני ו/או ניתן נגדו צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים ו/או שהוא קיבל החלטה לפירוק מרצון;

8.6.5. המוסך העביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה או מקצתן לאחרים ללא הסכמת החברה מראש ובכתב ו/או שונתה השליטה במוסך בניגוד להוראות סעיף ‎5.3 לעיל;

8.6.6. המוסך ו/או בעל השליטה בו הורשעו בפסק דין בעבירה שיש עמה קלון;

8.6.7.  החברה הפסיקה, מסיבה כלשהי, לייבא ו/או לשווק את הרכבים ו/או החלפים.

הופסקה ההתקשרות עם המוסך בהתאם להוראות סעיף ‎8.6 זה לעיל, לא תהיה למוסך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה והוא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הפסקת ההתקשרות כאמור, לרבות לא בגין מוניטין, יצירת שוק, הפסדי רווחים וכל טענה לזכות אחרת.

8.7. עם תום תקופת ההרשאה ו/או עם ביטולו של הסכם זה כדין, תבוא לסיומה כל הסכמה, התחייבות, רשות או היתר שנתנו החברה ו/או היצרן למוסך, בין בהסכם זה ובין בכל דרך אחרת.

8.8. מוסכם כי במקרה של סיום תקופת ההרשאה, בהתאם לאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לפרסם, בכל דרך שתמצא לנכון, את עובדת סיום ההרשאה.

9. מעמד המוסך ועובדיו

9.1. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזה כי אין ולא יהיו בין הצדדים יחסי שותפות ו/או שליחות בקשר להסכם זה.

9.2. למען הסר ספק מובהר כי אין ולא יהיו בין הצדדים או מי מעובדיהם יחסי עובד מעביד בקשר להסכם זה, כי המוסך ו/או עובדיו ו/או נציגיו אינם ולא יחשבו עובדים של החברה לכל מטרה שהיא, כי אין באמור בהסכם זה משום יצירת יחסי עובד ומעביד בין המוסך או עובדיו ובין החברה, וכי אין המוסך ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו זכאים לקבל מן החברה או מטעמה כל זכות ו/או טובת הנאה הנובעים מיחסי עובד מעביד על פי דין, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אחרים או בכל דרך אחרת.

9.3. המוסך נוטל על עצמו אחריות מלאה ומוחלטת לכל פעולותיו ו/או מחדליו של כוח האדם המועסק על ידו בקשר עם ביצועו של הסכם זה.

10. תשלומים ובטחונות

10.1. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, ליתן למוסך, על פי שיקול דעתה הבלעדי אשראי לצורך פעילותו השוטפת, בתנאים ו/או בהיקף ו/או בכלל, כפי שיוסכם מעת לעת בינה לבין המוסך. מובהר כי סכום האשראי כאמור, ככל שיינתן, יותנה בבטוחות שיימסרו לחברה, לפי שיקול דעתה.

10.2. החלפים יועברו לרשות המוסך במועד שיקבע לכך על ידי החברה כאמור בסעיף ‎4.2.12, בהתאם לתעודת משלוח או חשבונית שיופקו על ידי החברה. למען הסר ספק, לא יהיה בהעברת החלפים לרשות המוסך משום העברת הבעלות בחלפים אל המוסך. על-מנת להבטיח את שימור הבעלות של החברה בחלפים שסופקו על-ידה למוסך, כל עוד לא שולמה תמורתם המלאה לחברה על-ידי המוסך, מתחייב המוסך בין-היתר, בכפוף להוראות כל דין: (א) לאחסן את החלפים שסופקו לו על ידי החברה באופן שיאפשר לאבחן בינם לבין חלפים אחרים, לרבות באמצעות תיוג וסימון נפרד; (ב) להודיע לחברה לאלתר על כל נזק אובדן ו/או גניבה שקרתה בקשר לחלפים, או חלק מהם, וזאת מבלי לגרוע מאחריות המוסך לאירוע הנזק, האובדן או הגניבה כאמור. החברה תהא רשאית לפקח על ביצוע האמור לעיל על-ידי המוסך, לרבות באמצעות ביקורים במוסך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בס"ק זה ומהוראות סעיף ‎8 לעיל (חובות המוסך בעת סיום תקופת ההרשאה), מתחייב המוסך, בסיומו של הסכם זה (סיום תקופת ההרשאה), מכל סיבה שהיא, להשיב לחברה, ללא תנאי ולאלתר, את כל החלפים שסופקו לו על ידה, ואשר התמורה המלאה בגינם טרם שולמה על ידו לחברה.

10.3. המוסך יהיה אחראי להוביל את החלפים על חשבונו ועל אחריותו ממקום העברתם לרשותו למקום עסקו ו/או למקום מסירתם ללקוחותיו, ויהיה אחראי לאחסון החלפים, לשמירתם ולביטוחם על חשבונו, החל ממועד העברת החלפים לרשותו.

10.4. המוסך ישלם לחברה בגין החלפים שיועברו לרשותו תמורה הנקובה בחשבוניות שיוצאו לו על ידי החברה (להלן: "תמורת החלפים"). מוסכם, כי כל עוד לא שולמה תמורת החלפים כאמור לחברה במלואה, תיוותר הבעלות על החלפים בידי החברה, וזאת גם אם החלפים נרשמו כמלאי בספרי המוסך. אין ברישום החלפים כאמור כמלאי בספרי המוסך, ו/או בכל רישום אחר בספרי המוסך, כדי לגרוע מההסכמה, שהבעלות תיוותר בידי החברה, עד לתשלום מלוא התמורה בגינם לחברה על-ידי המוסך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בנוסף, למען-הסר-ספק, כי על-אף האמור בכל דין (דיספוזיטיבי), הבעלות בחלפים שספקה החברה למוסך, תעבור למוסך, אך ורק לאחר מלוא התשלום בגין החלפים על ידי המוסך לחברה.

10.5. תמורת החלפים תשולם על ידי המוסך לחברה במועד הנקוב בכל חשבונית שתוצא לו על ידי החברה, ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלום כפי שיקבע ע"י החברה מעת לעת.

10.6. הבעלות בחלפים תועבר מן החברה אל המוסך אך ורק עם תשלום מלוא תמורת החלפים לחברה כאמור לעיל.

10.7. מבלי לגרוע מן המוסכם והמותנה בהסכם זה, המוסך מתחייב בזאת להחזיר לחברה את כל החלפים אשר תמורתם לא שולמה במלואה עד למועד התשלום הנקוב לעיל, וזאת ביום העסקים הראשון לאחר מועד זה.

10.8. המוסך מתחייב במועד חתימת הסכם זה לחתום על הוראה לחיוב חשבון הבנק שלו באמצעות מ.ס.ב. בנוסח המצ"ב כנספח ו'.

נספח ו'

10.9. כבטוחה למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, ומבלי לפגוע בחתימת הערבים החותמים בשולי הסכם זה, ימציא המוסך לחברה שטרי חוב וללא מועד פירעון עשוי ע"י הלקוח ובערבות שני ערבים שזהותם תוסכם ע"י החברה והחברה תהא זכאית למלא בשטר את מועד הפירעון ולהגישו לגבייה להוצל"פ או לסחרו, וזאת בכל עת ובכל מקרה בו המוסך יהא חייב לחברה כספים שמועד תשלומם לחברה חלף (להלן: "הבטוחות").

10.10. בנוסף, לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו של המוסך על פי הסכם זה ולהבטחת כל תשלום המגיע לחברה, ימסור המוסך לחברה ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת החברה שתהא בתוקף עד 90 יום לאחר תום תקופת ההרשאה, בסך בשקלים של 20,000 ש"ח. המוסך יהיה אחראי להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית הנ"ל מידי כל שנה. הערבות הבנקאית כאמור, תהא צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה עד למועד הפירעון המלא בפועל שלה, כשהיא ניתנת לפירעון מיידי עם דרישה, בבת אחת או לשיעורין (להלן: "הערבות הבנקאית").

10.11.  החברה תהא רשאית לממש את הבטוחות שיועמדו לה ע"י המוסך ואת הערבות הבנקאית, כולן או חלקן, בכל מקרה של הפרת התחייבות כלשהי של המוסך כלפי החברה שלא תוקנה חרף התראה של 30 ימים בכתב. פקיעה או בטלות של בטוחה כלשהי, או פגם כלשהו בכל בטוחה אחרת, לא תפגע בבטוחה אחרת ובתוקפה או תגרע מהם.

10.12. הערבים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל הצגה, דרישה, מחאה או הודעה מכל סוג ביחס להסכם זה ולביטחונות המפורטים בסעיף ‎10 זה לעיל והם מוותרים על הזכות לדרוש שהחברה תפעל תחילה כנגד המוסך או תממש כל בטוחה או ערובה אחרת המוחזקת בידה.

10.13. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המוסך לא יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן, במישרין או בעקיפין, את המוסך, חברת המוסך, מניותיה, הכנסות המוסך ו/או כל זכות ו/או נכס, דנידא או דלא-נידא של המוסך, לרבות ובמיוחד את הציוד שבמוסך; אלא אם, בכפוף לכל יתר הוראות הסכם זה: (א) מדובר בשעבוד או משכון לטובת תאגיד בנקאי שעיסוקו השוטף במתן הלוואות ואשראי והוא מפוקח על ידי המפקח על הבנקים בישראל; ו-(ב) האשראי או ההלוואה שניתנו, בקשר עם השעבוד או המשכון, מושקעים במוסך במלואם למען קידום האינטרסים של המוסך.

11. תשלום בגין מחשוב

המוסך מתחייב לשלם לחברה בתמורה לתמיכה שתיתן החברה למערכת התיעוד במוסך בגין השימוש במערכת זו, ובגין השירותים שיוענקו למוסך ע"י החברה כמפורט בסע' ‎4.5.2 דלעיל תמורה כפי שתיקבע על ידי החברה מעת לעת (להלן: "תמורת שירותי המחשוב").

12. שונות

12.1. הסכם זה מבטל כל הסכם קודם שנחתם בין הצדדים. על אף האמור מוסכם כי טופס ההתקשרות למוסך מורשה בנוסח הנדרש על ידי משרד התחבורה שנחתם ו/או ייחתם בין הצדדים, ככל שנחתם ואו ייחתם, יהיה כפוף להוראות הסכם זה ובכל מקרה של סתירה בינו לבין הוראות הסכם זה יגברו הוראות הסכם זה.

12.2. המוסך מתחייב בזה להביא כל סתירה או אי התאמה, בפועל או לכאורה, במפורש או במשתמע בין הוראות הקריטריונים (המהווים נספח ב'1 להסכם זה) לבין הוראות הסכם זה, אם וככל שקיימת, לידיעתה של החברה בהזדמנות הראשונה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לעדכן ו/או לתקן את הקריטריונים (נספח ב'1) מעת-לעת, לרבות בהתאם לדרישות יצרן הרכב ולפי שיקול דעתה, והמוסך מתחייב בזה למלא גם אחר העדכונים ו/או התיקונים כאמור, אם וככל שיהיו.

12.3. מוסכם ומוצהר במפורש כי אם יעשה המוסך השקעות כלשהן בעסקו, גם אם הן נעשות לשם קיום התחייבויותיו כאמור בהסכם זה ועל מנת לעמוד בקריטריונים, הן יעשו אך ורק עבור עצמו, על אחריותו ועל סיכונו, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא תהינה לו תביעות כלשהן מהחברה בגין אותן השקעות.

12.4. מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, כל סכום שעל המוסך לשלם לחברה, אשר לא ישולם במועד, ישא הפרשי הצמדה וריבית בנקאית בשיעור שיהיה מקובל באותה עת בבנק לאומי לישראל בגין משיכות יתר, החל מהיום בו אמור היה התשלום להיות משולם ועד למועד התשלום בפועל.

12.5. רישומי החברה, פנקסיה וספרי חשבונותיה ישמשו כראיה למצב החשבון שבין הצדדים ויחייבו את המוסך בכל הקשור להסכם זה. לעניין סעיף זה: "רישומי החברה" – פנקסי החשבונות וספרי החשבונות, לרבות רישומם במחשב.

12.6. המוסך מתחייב להגיש לחברה מדי חודש דו"ח של מצבת כח האדם במוסך. כן מתחייב המוסך להודיע מראש ובכתב לחברה על כל על שינוי במבנה המוסך ו/או במתקניו וכן על שינוי במספר הטלפון של המוסך, במספר הפקס שלו או בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ככל שיש לו כזו.

12.7. עיכוב במימוש זכויות של אחד הצדדים בקשר להסכם זה או אי מימוש זכויות לא יחשבו כויתור על אותן זכויות. ויתור הנעשה ע"י אחד הצדדים ביחס לזכות או לתרופה כלשהי במקרה מסוים לא יחשב כויתור על זכות או תרופה כאמור במקרה אחר כלשהו.

12.8. הסכם זה משקף נאמנה ובשלמות את כל המוסכם בין הצדדים והוא בא במקום ומבטל כל מצג, הבנה, זיכרון דברים, סיכום או הסכמה הקודמים לחתימתו. כל הסכמה לשינוי, תוספת או סטייה מהוראות הסכם זה, או ויתור כלשהו על זכות על פיו יהיו תקפים רק אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים.

12.9. הצדדים קובעים כמקום השיפוט הבלעדי ביניהם בכל הקשור להסכם זה את בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב, אלא אם כן בחרה החברה במקום שיפוט אחר, אשר בו קיימת סמכות מקומית על פי הדין לביהמ"ש המוסמך.

12.10. חובות שהחברה חבה למוסך ניתנים לקיזוז ללא קבלת הסכמתו המוקדמת של המוסך כנגד חובות שהמוסך חב לחברה לרבות חובותיו לחברה בגין נזקים, הפסדים או הוצאות שנגרמו לחברה בגין פגמים שגרם המוסך בנסיבות המנויות בסעיף ‎6.6 להסכם זה.

המוסך אינו רשאי לקזז כל סכום מהסכומים שעליו לשלם לחברה ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.11. הסכם זה יעודכן ככל שהדבר יידרש ובמידה בה הדבר יידרש על פי כל דין ו/או הוראת או המלצת כל רשות שיפוטית ו/או רשות מנהלית או רשות מוסמכת כלשהי, והצדדים יפעלו בהתאם לעדכון הנדרש.

12.12.  הוראותיו של הסכם זה כפופות להוראות כל דין קוגנטי. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי ככל שתשונה הוראת דין כלשהי ו/או ככל שתינתן הוראה של רשות כלשהי המחייבת את החברה בקשר לעניין הכרוך בביצוע הוראות הסכם זה, יראו הוראה כאמור כחלק מהוראות הסכם זה, לכל דבר ועניין. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על הסכם זה לא יחול הכלל הפרשני של 'פרשנות נגד המנסח'.

12.13. הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה של המוסך, המוסמכים בחתימתם לחייב את המוסך בהסכם זה, וכל זאת לאחר שנתקבלו כל האישורים הנדרשים במוסדות התאגיד המהווה את המוסך.

12.14. כל הודעה שתשלח ע"י צד אחד לאחר לכתובת המופיעה בכותרת הסכם זה תחשב כמי שנתקבלה ע"י הצד האחר 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום, או עם מסירתה ביד.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

______________________   _____________________

  ה ח ב ר ה ה מ ו ס ך

ע"י: _________________________

עד לחתימה: ____________________

כתב ערבות אישית

אנו הח"מ:

______________ ת.ז. מס' _____________, מרחוב ________________

 

______________ ת.ז. מס' _____________, מרחוב ________________

 

ערבים אישית ביחד ולחוד לכל התחייבויות המוסך על פי ההסכם דלעיל. ערבותנו זו תחול גם על כל שינוי בהתחייבות של המוסך על פי ההסכם כפי שיוסכם עליו בין החברה למוסך מבלי שהחברה תהא חייבת להודיע לנו על כל שינוי כזה.

ערבותנו זו תחול גם אם מי מבין הערבים האחרים הרשומים לעיל לא חתם על ערבותו בשולי כתב ערבות זה.

ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לבטול, וידוע לנו כי מתן הערבות על ידינו הינו תנאי מוקדם להתקשרות החברה בהסכם דלעיל.

דרישה מאיתנו על פי ערבות זו אינה מותנית בדרישה קודמת מן המוסך. פשרה עם המוסך או ויתור כלפיו ע"י החברה אם יהיו, לא יגרעו מאומה מאחריותנו להתחייבויות המוסך במלואן כאמור לעיל.

נספח א'

כלי רכב הרלבנטיים להסכם  מסוג:

אופנועים וקטנועים מתוצרת NIU

נספח ב'1

"הקריטריונים"

נספח ב'2

ארכה להשלמת קריטריונים

שם וסמל היצרן

קטנועים חשמליים (NIU International Co., Ltd.)

נספח ד'

נוסח הסכמת לקוח להכללת פרטיו

במאגר הלקוחות של חברת "מאיר"

הלקוח מסכים כי פרטיו יכללו במאגר הלקוחות של חברת מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ, המייבאת לארץ קטנועים חשמליים מתוצרת NIU, וישמשו למטרת אספקת שירות, ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים וסטטיסטיים ולדיוור ישיר. אינך חייב למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך ובהסכמתך המלאה.

לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין, חברת מאיר רשאית להעביר את המידע שיתקבל לקבוצת מאיר וליצרני הרכבים בחו"ל.

שם:___________ חתימה:_____________ תאריך:________________

הלקוח מאשר כי פרטיו יועברו לחברות בקבוצת מאיר לשם המטרות המסומנות:

___   קבלת הצעות שיווקיות

___   קבלת פניות ממוסכים מורשים של מאיר

___   קבלת הצעה לביטוח רכב מחברת מאיר רמות

נספח ד'1

נוסח הסכמת עובד במוסכים להכללת פרטיו

במאגר המידע של חברת "מאיר"

העובד מסכים כי פרטיו יכללו במאגר המידע של מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ (להלן:"מאיר"), וישמשו למטרות תפעוליות וביניהן הערכה מקצועית של העובד,הכשרתו ומעקב אחר התקדמותו המקצועית, צרכים סטטיסטיים ושמירה על קשר.

אינך חייב למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונך ובהסכמתך המלאה.

המידע מועבר במקרים מסוימים גם לחברות קשורות למאיר וליצרני הרכבים אותם מאיר מייבאת אשר מצויים בחו"ל, למטרת מעקב וביקורת של היצרנים על אופי, היקף וטיב השירותים.

שם פרטי: ____________________

שם משפחה: _________________

ת.ז: ____________________

תפקיד: __________________

מקום עבודה: ______________

תאריך: __________________

חתימה: __________________

נספח ה'

אישור על קיום ביטוחים 

נספח ו'

נוסח הוראה לחיוב חשבון הבנק של המוסך באמצעות מ.ס.ב

לשיחה עם נציג
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page

×

שיחת ווטסאפ